Jump to content
Sign in to follow this  
hak64

Wycena szkody (czytaj pierwszy post).

Recommended Posts

Rozbite auto zwykle oznacza kłopoty i znaczną stratę finansową. To zasługa ubezpieczycieli, którzy prześcigają się w tzw. „strzyżeniu baranów”. Biorąc pod uwagę, że szefem działu likwidacji szkód zostaje zwykle osoba mająca w przedmiotowej materii „szczególne zasługi”, nikogo to nie powinno dziwić. Nie znaczy to jednak, że z ubezpieczycielem nie można wygrać, że wysokość odszkodowania zależy wyłącznie od widzimisię likwidatora szkody. Poniżej znajdziecie informacje przydatne do skutecznego dochodzenia roszczeń odszkodowawczych.
SZKODA Z OC SPRAWCY

TERMIN ZGŁOSZENIA SZKODY
Jest tożsamy z okresem przedawnienia roszczeń i wynosi 3 lata, co wynika z Kodeksu Cywilnego.

TERMIN WYKONANIA OGLĘDZIN PRZEZ UBEZPIECZYCIELA
7 dni. Jeśli w tym czasie ubezpieczyciel ze swojej winy nie wykona oględzin, można samodzielnie udokumentować szkodę przesyłając fotki ubezpieczycielowi. Przy szkodach o wartości do 5 tyś oględziny rzeczoznawcy nie są konieczne. Czasem już po rozpoczęciu naprawy ujawniane są nowe uszkodzenia – należy wtedy domagać się dodatkowych oględzin.

SPOSÓB ROZLICZENIA SZKODY

serwisowy
Rzeczoznawca ubezpieczyciela sporządza ocenę techniczną uszkodzonego pojazdu, a warsztat wykonuje swój kosztorys naprawy i przedstawia ubezpieczycielowi do akceptacji. Rozliczenie następuje na podstawie faktur po wykonanej naprawie.

kosztorysowy
Odszkodowanie jest wypłacane na podstawie kosztorysu sporządzonego przez ubezpieczyciela. Zwykle na zaniżonych stawkach rbg i z zastosowaniem zamienników (często także z niedozwolonymi korektami, naliczoną amortyzacją i rabatem serwisowym).

szkoda całkowita 
Orzeka się ją, gdy koszt naprawy pojazdu przekracza 100% wartości pojazdu przed szkodą.
Wypłacone odszkodowanie stanowi różnicę pomiędzy wartością pojazdu nieuszkodzonego w dniu szkody, a wartością wraku. Orzeczenie szkody całkowitej nie oznacza, że pojazd należy złomować. Ubezpieczyciel nie ma prawa decydować o nie swoim mieniu, w związku z czym można pojazd naprawić, jednak koszt naprawy nie może przekroczyć wartości pojazdu przed szkodą. Praktykowany jest jeszcze inny sposób rozliczenia szkód, polegający na uzyskaniu wyceny kosztów naprawy z warsztatu lub serwisu i przedstawieniu ubezpieczycielowi do akceptacji.

INNE KOSZTY 
Ubezpieczyciel sprawcy jest obowiązany zwrócić nam kosztów, które ponieśliśmy w związku ze szkodą, należą do nich:

holowanie

parkowanie i zabezpieczenie uszkodzonego pojazdu

pojazd zastępczy

uszkodzone mienie przewożone w pojeździe, w tym i ładunek (są jednak wyjątki)

uszkodzone ubranie, kask itp.

rekompensata za oczywistą utratę wartości pojazdu z kolizyjna przeszłością

SPRAWCA NIEUBEZPIECZONY
Jeśli sprawca został ustalony ale pomimo obowiązku nie posiadał ważnej polisy OC, odszkodowanie wypłaci nam Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, jednak tylko w przypadku gdy nie mamy wykupionego AC. Gorzej gdy sprawcą jest osoba nie objęta obowiązkiem posiadania OC (pieszy, rowerzysta). W takich przypadkach UFG wypłaci odszkodowanie tylko za zdarzenie zakwalifikowane jako wypadek i wyłącznie w sytuacji, gdy doznaliśmy obrażeń skutkujących naruszeniem czynności narządów ciała na okres powyżej 14 dni.

TERMIN WYPŁATY ODSZKODOWANIA:
Za szkody w mieniu ubezpieczyciel ma ustawowy obowiązek wypłacić odszkodowanie w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia szkody. Możliwe jest jednak przedłużenie tego okresu do 90 dni, jeśli okoliczności zdarzenia wymagają wyjaśnienia (wyjątek stanowią zdarzenia, gdzie przyjęcie odpowiedzialności ubezpieczyciela zależy od postępowania sądowego).

SZKODA Z WŁASNEGO AC
Przy szkodach z AC należy uważnie przeczytać zapisy w umowie ubezpieczenia, bo to ubezpieczyciel dyktuje warunki.

TERMIN ZGŁOSZENIA SZKODY
Zależny od zapisów w OWU (zwykle max 3-5 dni), przy czym kradzieże należy zgłaszać niezwłocznie po ujawnieniu szkody.

TERMIN WYKONANIA OGLĘDZIN
Podobnie jak przy szkodzie z OC sprawcy - zwykle 7 dni

SPOSÓB ROZLICZENIA SZKODY

serwisowy
Podobnie jak w przypadku szkody z OC, z tą jednak różnicą, że zapisy OWU zwykle dokładnie precyzują w jaki sposób powinny być skalkulowane koszty naprawy: części zamienne, amortyzacje, korekty i stawki za rbg. itp.

kosztorysowy 
Odszkodowanie jest wypłacane na podstawie kosztorysu wykonanego przez ubezpieczyciela zazwyczaj uwzględnia on zamienniki zamiast części oryginalnych i niskie stawki za rbg. Należy także zwrócić uwagę, jaka polisa została wykupiona, bowiem tzw. „wariant kosztorysowy” wyklucza możliwość naprawy z rozliczeniem serwisowym. Faktury za naprawę nie będą więc uwzględnione.

szkoda całkowita
Przy szkodach z AC, orzeka się ją gdy koszt naprawy pojazdu sporządzony przez ubezpieczyciela przekracza 70% wartości pojazdu także ustalonej przez ubezpieczyciela. 
Wartość pojazdu określa się na dzień szkody, powinna ona uwzględniać: przebieg, wyposażenie i inne czynniki wpływające na wartość pojazdu (inne uszkodzenia, serwisowanie w ASO, stan opon, poprzednie naprawy pojazdu itp.) Podobnie jak przy szkodzie z OC wypłacana jest różnica pomiędzy wartością pojazdu przed szkodą, a wartością wraku. Samochód można naprawiać do pełnej wartości samochodu przed szkodą.

TERMIN WYPŁATY ODSZKODOWANIA:
30 dni od dnia zgłoszenia szkody. Różnicą (między szkodami z OC) jest fakt, że ubezpieczyciel gwarantuje sobie możliwość dokonywania ustaleń własnych do woli (nie jest określony termin).

To były podstawy. Przejdźmy jednak do konkretów. Chcąc dokonać poprawnej wyceny szkody niezależny rzeczoznawca musi dysponować oceną techniczną pojazdu sporządzoną przez ubezpieczyciela, lub jego kosztorysem naprawy. Konieczne jest także podanie, czy jest to szkoda z OC sprawcy, czy AC właściciela pojazdu. Niezbędne będą też fotki uszkodzeń, bo nie jest możliwe kwalifikowanie naprawy, czy wymiany uszkodzonych elementów na podstawie lakonicznego opisu podanego przez właściciela pojazdu. To potrafi tylko wróżka. Rzeczoznawca zaś nie sporządza kosztorysu z wykorzystaniem fusów po kawie. Mając powyższe na uwadze, osoby chcące zweryfikować poprawność wyliczenia szkody (sporządzonej przez ubezpieczyciela), proszone są o stosowanie się do tych zaleceń.Trzeba jeszcze dodać, że korzystanie z programów eksperckich, stosowanych w kalkulacjach napraw pojazdów (Audatex, Eurotax i inne), jest płatne. W związku z powyższym, moja (ewentualnie innych rzeczoznawców) pomoc będzie się raczej ograniczać do szacunkowej wyceny. Nie oznacza to jednak pozostawienia „na lodzie” osób zainteresowanych zleceniem profesjonalnej wyceny i uzyskaniem kosztorysu opatrzonego podpisem i numerem licencji wykonawcy.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this  

×
×
  • Create New...

Important Information

Korzystając ze strony akceptujesz nasz Terms of Use oraz Privacy Policy