Jump to content
Wojteku

dokument zamówienia nowego auta

Recommended Posts

Cześć,

nie jestem do końca przekonany czy temat zamieszczam w odpowiednim dziale... jak coś jest nie tak, to prośba o pomoc moderatora :)

Chciałbym się zapytać szanownych forumowiczów co sądzą o tej treści zamówienia. Dostałem ją od dealera - zakup Passata. Mnie się ta treść średnio podoba. Zasadniczo cena z zamówienia nic nie znaczy? Mogą ją sobie dowolnie zmienić a ja, co prawda mogę zrezygnować z zakupu, ale nadal zostaję bez auta. Zresztą jest mowa o podwyżce, a czy przypadkiem nie należałoby wspomnieć również o możliwości obniżenia ceny? W końcu czytając forum znajduję informacje, że ostatecznie cenę można jeszcze obniżyć w momencie odbioru.

W każdym razie prosiłbym o Wasze zdanie. Dzięki.

Poniżej treść:

WARUNKI SPRZEDAŻY
1. Przewidywany termin gotowości do odbioru:
2. Powstanie skutków prawnych niniejszego zamówienia jest uzależnione od uznania rachunku bankowego Sprzedającego o numerze
...................................., nie później niż w dniu kwotą w wysokości 0,00 PLN (słownie: zero złotych 0/100 PLN) wpłaconą
tytułem zaliczki na poczet niniejszego zamówienia (umowa pod warunkiem zawieszającym). Skutki te powstają z chwilą uznania rachunku
bankowego Sprzedającego zgodnie ze zdaniem poprzednim. Zaliczka ta nie stanowi zadatku.
3. Sprzedający poinformuje Kupującego o terminie gotowości samochodu do odbioru wysyłając zawiadomienie mailem na adres e-mail
Kupującego podany w nagłówku niniejszego zamówienia lub listem poleconym na adres Kupującego podany w nagłówku niniejszego
zamówienia.
4. Do chwili wydania samochodu, ale w każdym wypadku nie później niż przed upływem miesiąca od daty wskazanej w punkcie 1 powyżej,
Sprzedający może złożyć Kupującemu oświadczenie o podwyższeniu ceny samochodu, wskazując co najmniej kwotę brutto
podwyższenia lub nową cenę brutto samochodu. Jeżeli Kupujący nie później niż w terminie miesiąca od daty wskazanej w punkcie 1
powyżej, a jeżeli w oświadczeniu o podwyższeniu ceny wskazano termin wcześniejszy, to w tym wcześniejszym terminie:
a) oświadczy, że wyraża zgodę na podwyższenie, lub
b) odbierze samochód, lub
c) zapłaci cenę uwzględniającą podwyższenie,
to z tą chwilą wiążąca staje się cena uwzględniająca podwyższenie. W przeciwnym razie z chwilą upływu terminu, o którym mowa w
zdaniu poprzednim, umowa sprzedaży traci moc. W razie utraty mocy przez umowę, Sprzedający zwróci Kupującemu wpłaconą przez
niego zaliczkę w kwocie nominalnej w terminie 14 dni od daty utraty mocy przez umowę. Zaliczka zostanie zwrócona Kupującemu na
rachunek bankowy, z którego Kupujący dokonał przelewu, lub na inny wskazany przez Kupującego na piśmie, pod rygorem nieważności,
rachunek bankowy.
5. Wydanie samochodu nastąpi po uiszczeniu przez Kupującego pełnej ceny brutto uwzględniającej ewentualne podwyższenie.
6. Kupujący zobowiązuje się zapłacić całą cenę brutto pomniejszoną o uiszczoną zaliczkę w terminie 7 dni od wskazanego przez
Sprzedającego w informacji, o której mowa w punkcie 3, terminu gotowości samochodu do odbioru oraz do odebrania go w terminie 14
dni od wskazanego przez Sprzedającego terminu gotowości samochodu do odbioru. Jeżeli zapłata nie nastąpi w powyższym terminie 7
dni lub samochód nie zostanie odebrany w powyższym terminie 14 dni, to Sprzedający może odstąpić od umowy sprzedaży. Prawo
odstąpienia może być wykonane przez Sprzedającego nie później niż 6 miesięcy od daty wskazanej w punkcie 1 powyżej. W razie
wykonania tego prawa przez Sprzedającego, Sprzedający będzie uprawniony do żądania od Kupującego zapłaty kary umownej w
wysokości równej wpłaconej przez Kupującego zaliczce, co nie ogranicza prawa do dochodzenia odszkodowania w wysokości
przewyższającej zastrzeżoną karę umowną. Strony ustalają, że szkoda związana z niewykonaniem przez Kupującego powyższych
zobowiązań obejmuje w szczególności koszty przechowywania, ubezpieczenia i ewentualnego transportu samochodu.
7. Odbiór pojazdu nastąpi w miejscu określonym przez Sprzedającego.
8. Terminem spełnienia świadczenia przez Sprzedającego są dwa miesiące od daty wskazanej w punkcie 1 powyżej; termin ten jest
zastrzeżony na korzyść Sprzedającego. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie ani zwłokę w spełnieniu świadczenia,
chyba że wyrządził szkodę umyślnie.
9. Sprzedającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży nie później niż dwa miesiące od daty wskazanej w punkcie 1
powyżej, chyba że samochód zostanie odebrany zanim Sprzedający złoży oświadczenie o odstąpieniu. W razie złożenia oświadczenia o
odstąpieniu Sprzedający zwróci Kupującemu wpłaconą przez niego zaliczkę w kwocie nominalnej w terminie 14 dni od złożenia tego
oświadczenia. Zaliczka zostanie zwrócona Kupującemu na rachunek bankowy, z którego Kupujący dokonał przelewu, lub na inny
wskazany przez Kupującego na piśmie, pod rygorem nieważności, rachunek bankowy.
10. Przeniesienie praw wynikających z niniejszego zamówienia przez Kupującego na inną osobę przed odbiorem samochodu może nastąpić
tylko za pisemną, pod rygorem nieważności, zgodą Sprzedającego.
11. Niniejsze zamówienie zawiera wszystkie ustalenia pomiędzy Stronami w zakresie przez nie uregulowanym. Wszelkie zmiany lub
uzupełnienia niniejszego zamówienia wymagają - pod rygorem nieważności - formy pisemnej.
12. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym zamówieniu mają zastosowanie przepisy polskiego Kodeksu cywilnego.
13. Wszelkie kwestie sporne strony będą starały się rozwiązać polubownie.
14. W przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu właściwy jest sąd dla miejsca siedziby Sprzedającego.
15. Zamówienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


×
×
  • Create New...

Important Information

Korzystając ze strony akceptujesz nasz Terms of Use oraz Privacy Policy